APOCALIPSA 2011

APOCALIPSA 2011

SFÂRŞITUL LUMII 2011

Scopul acestei previziuni este de a  informa omenirea de un lucru important. Ca fiecare om trebuie să-şi întoarcă faţa şi credinţa spre împăcare cu Dumnezeu. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu! Tot ceea ce declară Biblia are autoritatea deplină a lui Dumnezeu Însuşi. Chiar acum, informaţiile vin din Biblie şi dezvăluie modul în care Dumnezeu a plănuit Judecata de Apoi şi sfârşitul lumii.Biblia a deschis secretele sale cu privire la cronologia istoriei. Această informaţie nu a fost niciodată cunoscută anterior pentru că Dumnezeu a închis şi cifrat în cuvinte acest Am citit despre asta în cartea lui Daniel:

Daniel 12:9_ Şi el a spus, „Du-te, Daniel: cuvintele sunt închise şi sigilate în cer până când va veni vremea sfârşitului.”

Cu toate acestea, acum în zilele noastre, Dumnezeu a deschis Cuvântul Său (Biblia), pentru a descoperi o mare parte de adevăr în ceea ce priveşte sfârşitul timpului (şi multe alte învăţături). De asemenea, în acelaşi capitol din Daniel, se spune:

Daniel 12:4_ Dar tu, Daniel, taci şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului: mulţi o vor citi, şi cunoştinţa le va creşte.

Dumnezeu deschide acum  Cuvântului Său, deoarece am ajuns la vremea sfârşitului. Din acest motiv a devenit foarte evident cei ce studiază  Biblia, că  trăim acum ultimele zile ale istoriei pământului. Ca o chestiune de fapt, pentru că trăim la sfârşitul timpului, Dumnezeu dezvăluie acum omenirii  următoarele informaţii:

BIBLIA – CALENDAR DE ISTORIE

Domnul a dat spre cunoaştere omenirii, „calendarul biblic” găsit în paginile Bibliei. Începuturile  din cartea Genezei, în special în capitolele 5 şi 11, dovedesc cu precizie fapte şi aspecte din istoria omenirii.

11,013 î.Hr. –Facerea Lumii. Dumnezeu a creat lumea şi omul (Adam şi Eva).

4990 î.Hr. -Potopul din vremea lui Noe. Toate au pierit în timpul unei inundaţii la nivel mondial. Numai Noe, soţia sa şi a lui trei fiii şi soţiile lor au supravieţuit în arcă (6023 ani de la Facerea Lumii).

7 î.Hr.-ani Isus Hristos a fost născut (11006 ani de la Facerea Lumii).

AD-33 ani Isus Hristos a fost răstignit şi a început istoria bisericii (11045 ani de la Facerea Lumii; 5023 ani calendaristici de la Potop).

1988 AD-in acest an s-a încheiat epoca bisericii şi a început perioada de necazuri mari de 23 de ani (13000 ani de la Facerea Lumii).

1994 AD- 07 septembrie este  prima zi din perioada celor 2300 de zile de necazuri mari când Dumnezeu decide să salveze o mulţime de oameni din afara bisericii (13006 ani de la Facerea Lumii).

2011 AD-Pe 21 mai, Ziua Judecăţii va începe răpirea (luarea la cer de oameni aleşii lui Dumnezeu). Această dată consfinţeşte sfârşitul celor 2300 de zile de necazuri. La data de 21 octombrie, lumea va fi distrusă de foc (7000 de ani de la Potop; 13023 ani de la Facerea Lumii).

O ZI ESTE CA 1000 DE ANI.

Copil al lui Dumnezeu, Isus a învăţat din Biblie că descrierile din Geneza au o dublă semnificaţie:

Geneza 07:04 _ Căci după şapte zile, voi face să plouă pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până când fiecare vietate de pe pământ pe care am făcut-o, va pieri.

Din punct de vedere istoric, când Dumnezeu a rostit aceste cuvinte, mai erau şapte zile rămase pentru Noe, familia lui şi animalele pentru a intra în siguranţă în Arcă; dar spiritual (şi Biblia este o carte spirituală), Dumnezeu vorbea omenirii declarând că ar trebui 7000 ani pentru a găsi refugiu în mântuirea oferită de Isus Hristos.

2 Petru 3:6-8_ Potopul prin care lumea de atunci a fost, înecată de apă, a pierit. Dar cerurile şi pământul, care sunt acum, prin acelaşi cuvânt sunt ţinute deoparte, rezervate focului împotriva judecăţii de apoi a oamenilor nelegiuiţi. Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru, că o zi este cu Domnul, ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.

Contextul apostolei 2 Petru 3 este extrem de important! În primele câteva versete, Dumnezeu face referinţă la distrugerea lumii de inundaţii în timpul zilelor lui Noe. Apoi, vom găsi un avertisment în faptul că nu ar trebui să fim „ignoranţi” asupra unui un singur lucru, „o zi este la fel ca 1000 de ani, şi 1000 de ani sunt ca o zi”.

Care ar putea fi Dumnezeu ne spune prin identificarea unei zile cu 1000 de ani?

Recent s-a descoperit în calendarul biblic al istoriei pe paginile Bibliei, că potopul din vremea lui Noe a avut loc în anul 4990 î.Hr.. Această dată este complet corectă. Acum, dacă am înlocui 1000 ani pentru fiecare dintre cele 7 zile, vom obţine 7000 de ani. Şi când am proiecta 7000 ani în viitor, de la 4990 î.Hr., ne aflăm în anul 2011 AD.

4990 + 2011 = 7001

Notă: Când se număra o dată din  Vechiul Testament la o dată din  Noul Testament, întotdeauna se scade un an, deoarece nu există anul zero, aşa că rezultatul final este:

4990 + 2011 – 1 = 7,000 ani exact.

Anul 2011 AD va fi anul 7000 de la potopul din vremea lui Noe. Acesta va fi sfârşitul duratei de timp dat omenirii pentru a găsi har şi credinţa în ochii lui Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că timpul  pentru a găsi refugiu în Hristos a ajuns extrem de scurt.

În vremurile trecute, Dumnezeu a avertizat pe poporul Său de abordare a perioadelor de hotărâre:

Amos 3:7 Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic, dar el descopere taina Să slujitorilor Săi prooroci.

Evrei 11:7 Prin credinţă Noe, fiind avertizat de Dumnezeu, de lucruri care nu se văd încă, s-a mutat cu frică într-o Arcă ce a devenit casa lui.

ZIUA JUDECĂŢII : MAI 21, 2011

Ştim că anul 2011 este anul 7000 de la potop. De asemenea, ştim că Dumnezeu va distruge această lume. Dar când în 2011 va avea loc această?

Răspunsul este uimitor. Să aruncăm o privire la contul de inundaţii în cartea Genezei:

Geneza 7:11_ În anul şase sute al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua saptespreze ale  lunii, izvoarele de mare adâncime au  erupt, iar ferestrele cerului s-au deschis.

Credincios Cuvântului Său, Dumnezeu a adus  inundaţii şapte zile mai târziu, în anul 600, în ziua a 17-a a lunii a II-a luna, a calendarului aliniat după durata de viaţa a lui Noe.

Geneza 7:16,17_ Şi ei care au mers , bărbaţi şi femei din trupesc, după cum Dumnezeu i-a poruncit: Domnul a închis arca şi i-a ferit  de inundaţii. Au fost patruzeci de zile pe pământ, iar apele au crescut  şi ei au fost ridicaţi deasupra pământului.

Anterior, el a fost menţionat faptul că vârsta bisericii a ajuns la un capăt de drum  în anul 1988 AD. Se întâmplă că epoca bisericii a început în ziua de Rusalii (22 mai), în anul 33 AD. Apoi  1955 ani mai târziu, s-a ajuns la concluzia că acest lucru se întâmpla pe 21 mai, care a fost o zi înainte de Rusalii în 1988.

Biblia ne învaţă că la sfârşitul erei bisericii ar avea loc simultan cu începutul prioada „necazurilor cele mari”:

Matei 24:21_ Pentru că atunci va fi un necaz mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi.

Pe 21 mai, 1988, Dumnezeu a renunţat la bisericile şi congregaţiile religioase din lume. Duhul lui Dumnezeu a lăsat toate bisericile şi pe Satana, să săvârşească păcate. Biblia ne învaţă că această perioadă îngrozitoare de judecată asupra bisericilor va dura de 23 de ani. Un complet de 23 de ani (8400 zile exact) ar fi de la 21 Mai 1988 la douăzeci şi unu Mai 2011. Această informaţie a fost descoperită  în Biblie, disociata de informaţia privind cei 7000 de ani de la Potop.

Prin urmare, vedem că întreaga perioadă de 23 de ani necazuri, concluzionează la 21 mai 2011. Păstraţi în minte că Dumnezeu a închis uşa Arcei în ziua a 17-a, luna a 2-a luna din calendarul lui Noe. Am găsit, de asemenea, că 21 mai, 2011 este sfârşitul perioadei de necazuri  mari. Există o relaţie puternică între luna a 2-a şi a 17-a zi calendaristică lui Noe şi 21 Mai 2011. Această relaţie nu poate fi uşor văzuta până când nu vom descoperi că nu există un alt calendar care să ia în considerare ca21 mai 2011 se întâmplă să fie în ziua a 17-a din a 2-a luna din calendarul evreiesc. Douăzeci şi unu mai 2011 va fi Ziua Judecăţii! Aceasta este ziua în care Dumnezeu închide uşa mântuirii asupra lumii.

Ioan 10:09_ Eu sunt uşa: în cazul în care orice om intra în, el va fi salvat, şi va merge şi afară, şi va găsi păşune.

Biblia este foarte clară că Hristos este singura în cer. El este singurul portal în împărăţia glorioasă a cerurilor.

04:12_ Faptele Apostolilor_ Nu este mântuire nicăieri altundeva: căci nu este nici un alt nume sub cer dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.

Odată ce uşa (Isus) se va închide în Ziua Judecăţii, mântuirea nu mai este posibilă pe pământ:

03:07 Apocalipsa_ … Acestea zice-se  că sunt sfinte, este adevărat, că el are cheia lui David, care deschide uşa şi nici un om nu o poate închide.

Biblia ne învaţă că la 21 mai 2011, numai credincioşii adevăraţi aleşi de Dumnezeu pentru a primi mântuirea vor fi răpiţi (preluat) din această lume să întâmpine pe Domnul în cer şi să fie totdeauna cu Domnul:

1 Tesalonieni 4:16,17_ Căci Domnul însuşi va coborî din cer, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu: şi cei morţi în Hristos vor învia întâi: Apoi, noi cei vii, care suntem şi rămânem vom fi răpiţi  împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh: şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul.

Tot restul omenirii (miliarde de oameni), va fi lăsat în urmă pentru a experimenta judecata  lui Dumnezeu o judecată  îngrozitoare pe o perioadă de 5 luni de chin pe pământ:

Apocalipsa 9:3-5_ Şi a ieşit din lăcuste fum pe pământ: şi le-a dat putere scorpionilorin pământ. Şi le-a poruncit să nu rănească iarba pământului şi nimic din ce este verde, ci numai pe oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunţile lor. Şi să nu-i omoare, ci să fie chinuiţi cinci luni: şi chinului lor a fost ca chinul scorpionului, când a fost strivit de  un om.

(traducere si adaptare dupa http://www.ebiblefellowship.com/outreach/tracts/may21/ )

PREDICTII SI PREVIZIUNI 2011

http://vodpod.com/watch/9183150-2011-2012-super-volcano-apocalypse-doomsday-predictions?u=conair69&c=conair69

http://vodpod.com/watch/9183091-2012-doomsday-predictions-happening-right-now-earths-magnetosphere-broken-by-ufo-nibiru?u=conair69&c=conair69


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: